Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ท้องถิ่นสัญจร (อบต.นาขุม)
Responsive image
วันนี้ (20 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายชีพ  กิจพิทักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายพัสกร พอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจนิเทศประกอบด้วย นายก อปท. ประธานสภาปลัด อปท. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายอปท.ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีประเด็นชี้แจง 1.เร่งรัดการเบิกจ่าย 2.ใช้จ่ายเงินสะสม 3.การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล 4.การบริหารจัดการขยะ  5.ตลาดประชารัฐ 6.การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 7.การบริหาร ศพด. 8.การรับสมัครชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด 10.การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับเข้าสู่ฤดูร้อน 11.การดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 12.การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan    และระบบ Info13.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 14.การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
 
         
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561
Responsive image