Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรบสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561
15 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
08 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปการประชุมปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน
07 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
07 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
07 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ "สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง"
06 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์
06 ส.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
31 ก.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ เชิญเข้าร่วมอบรม/เสวนา "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ก.ค. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง"
Responsive image