Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Solid Waste Management Capacity for Waste Power Generation
05 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562
04 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการ การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 11-15
04 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำยุคใหม่"
04 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน
04 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งรายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
04 มิ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
31 พ.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการสาธารณสุข" (ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ) รุ่นที่ 2
31 พ.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การรณรงค์ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง
31 พ.ค. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง" รุ่นที่ 2
Responsive image