Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.)ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561
11 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
08 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
08 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
03 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
24 ก.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560
24 ก.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 แผ่นพับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2560
18 ก.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
17 ก.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ (ร่าง) ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างบสำรวข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุรธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวั

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th