Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2566
ถึง
24 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 พ.ย. 2566
ถึง
24 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล
21 พ.ย. 2566
ถึง
21 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว
21 พ.ย. 2566
ถึง
21 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
17 พ.ย. 2566
ถึง
17 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)
15 พ.ย. 2566
ถึง
15 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
10 พ.ย. 2566
ถึง
10 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
08 พ.ย. 2566
ถึง
08 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
07 พ.ย. 2566
ถึง
07 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
07 พ.ย. 2566
ถึง
07 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงบประมาณ

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th