Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis)
22 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
22 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน
22 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย"
22 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน10งานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด
22 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)
18 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในงวดที่ 2 ประจำปี 2562
18 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏบัติ
18 เม.ย. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
Responsive image