Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
16 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยฯ
16 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
16 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องปี 2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนพอเพียงท้องถิ่น
16 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
16 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
11 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
11 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การคัดเลือกผู้แทนปลัดเป็นกรรมในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่าง
10 ส.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th