Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562
15 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล"
15 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
13 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
13 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์อบรมครูทางไกล
13 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส
13 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
12 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แบบรายงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม และสิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม (เพิ่มเติมช่องแบบรายงาน Para 1 - Para 4)
Responsive image