Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีซื้อขายคาร์บอนเครดิตฯ
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพ้ฒนาศักภาพเครือข่ายวินัยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตรวจสอบรายชื่อและเพิ่มเติมข้อมูลครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) Environmental Management) Environmental Management
21 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ
20 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งชื่อบุคคลผู้ที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2567
20 มิ.ย. 2567 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th