Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561
22 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “An introduction to STEM education best practices and lesson design #3”
22 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม)
22 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
21 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM
21 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM และอุปกรณ์การฝึกอบรม
20 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มิ.ย. 2561 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561
Responsive image