Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ส.ค. 2560
ถึง
18 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Locl Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
25 ก.ค. 2560
ถึง
25 ก.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ เชิญประชุม
30 มิ.ย. 2560
ถึง
30 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท้องถิ่นอำเภอในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
21 มิ.ย. 2560
ถึง
21 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การสำรวจข้อมูลการติงตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดอุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2560
ถึง
21 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การป้องกันเเละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2560เเละเเผนการจัดสรรน้ำเเละเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2560
26 พ.ค. 2560
ถึง
26 พ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ คูมือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
26 พ.ค. 2560
ถึง
26 พ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
24 พ.ค. 2560
ถึง
24 พ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
23 พ.ค. 2560
ถึง
23 พ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฬนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
22 พ.ค. 2560
ถึง
22 พ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การรจัดทำข้อมูลการเเบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th