Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2566
ถึง
24 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 พ.ย. 2566
ถึง
24 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล
21 พ.ย. 2566
ถึง
21 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว
21 พ.ย. 2566
ถึง
21 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
17 พ.ย. 2566
ถึง
17 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)
15 พ.ย. 2566
ถึง
15 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
10 พ.ย. 2566
ถึง
10 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
08 พ.ย. 2566
ถึง
08 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
07 พ.ย. 2566
ถึง
07 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
07 พ.ย. 2566
ถึง
07 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงบประมาณ

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th