Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอความร่วมมือ อปท. แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ "ทางลักผ... (22 มิ.ย. 2560)  
การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี (26 พ.ค. 2560)  
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (26 พ.ค. 2560)  
การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (26 พ.ค. 2560)
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (25 พ.ค. 2560)
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (25 พ.ค. 2560)
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (25 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (24 พ.ค. 2560)
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24 พ.ค. 2560)
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและ... (24 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประ... (23 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประ... (23 พ.ค. 2560)
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลินตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรี... (23 พ.ค. 2560)
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (23 พ.ค. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์การเเอบอ้างหวังผลประโยชน์ (23 พ.ค. 2560)
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น (19 พ.ค. 2560)
การดำเนินการนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียน... (19 พ.ค. 2560)
ขอแจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 สังกัดองค... (18 พ.ค. 2560)
แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเนติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้อง... (18 พ.ค. 2560)
แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริ... (18 พ.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ
การป้องกันเเละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2560เเละเเผนการจัดสรรน้ำเเละเพา... (21 มิ.ย. 2560)  
การสำรวจข้อมูลการติงตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 มิ.ย. 2560)  
คูมือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เกณฑ... (26 พ.ค. 2560)  
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (26 พ.ค. 2560)
การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (24 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฬนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (23 พ.ค. 2560)
การรจัดทำข้อมูลการเเบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (22 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันเเม่เเห่งชาติปี 2560 (16 พ.ค. 2560)
เปลี่ยนเเปลงเเบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเเบบใหม่ของสหกรณ์ (16 พ.ค. 2560)
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแ... (04 พ.ค. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (02 พ.ค. 2560)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุ... (01 พ.ค. 2560)
การสัมมนา "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางและเทคนิคการบริหารจัดการศูนย์... (01 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชองปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่ก... (28 เม.ย. 2560)
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่... (27 เม.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดอชัยภูม... (26 เม.ย. 2560)
บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังช... (18 เม.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน... (12 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเเสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (16 มิ.ย. 2560)  
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ออกหน่วย "บ... (26 พ.ค. 2560)  
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประชุมคณะกรรมการก... (26 พ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคน กดไลน์กดเเชร์ เฟสบุ๊ค เพจปรองดองเป็นของประชาชน (24 พ.ค. 2560)
งบทดลองเดือนเมษายน 2560 (18 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการหารือเเนวทางกา... (09 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (08 พ.ค. 2560)
งบทดลองเดือนมีนาคม 2560 (18 เม.ย. 2560)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (05 เม.ย. 2560)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ (การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3 เม.ย.-15 พ... (20 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมเเละความโปร่งใส (20 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่วยหนังสือ "เเนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจรณาความรับผิดทางเเพ่ง... (14 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการสารคดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล... (17 ก.พ. 2560)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "ชวนนาไทย" (15 ก.พ. 2560)
ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งในระดับท... (15 ก.พ. 2560)
เร่งรัด อปท.สำรวจข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ ตามประกาศคณะกรร... (17 ม.ค. 2560)
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 (17 ม.ค. 2560)
การเร่งรัดการใช้จ่าย งปม. รายจ่าย ปีงบฯ 2560 (13 ม.ค. 2560)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/... (10 ม.ค. 2560)
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า... (10 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถ... (22 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค... (22 มิ.ย. 2560)  
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิ... (19 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโคางการก่อสร้างรางระบาย... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดครงการปรับปรุงว่อมเเซม... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโึครงการปรับปรุงซ่อมเเซม... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบาย... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการ... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางเ... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละข... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง ประมูลจ้างด้วนวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-A... (24 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (23 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (23 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบเเสนตอ (23 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรร... (23 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเจษ... (15 พ.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th