Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน... (31 พ.ค. 2566)  
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (โครงการ Innovat... (31 พ.ค. 2566)  
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 พ.ค. 2566)  
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลอ... (31 พ.ค. 2566)
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการด... (31 พ.ค. 2566)
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรี... (31 พ.ค. 2566)
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนแ... (31 พ.ค. 2566)
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (31 พ.ค. 2566)
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (30 พ.ค. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย (30 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ ความรับผิดชอบ (30 พ.ค. 2566)
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแ... (30 พ.ค. 2566)
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (30 พ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 25... (30 พ.ค. 2566)
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต... (30 พ.ค. 2566)
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ... (30 พ.ค. 2566)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย (29 พ.ค. 2566)
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 25... (29 พ.ค. 2566)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (29 พ.ค. 2566)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บใน... (29 พ.ค. 2566)
Responsive image
หนังสือราชการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (31 พ.ค. 2566)  
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (31 พ.ค. 2566)  
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (31 พ.ค. 2566)  
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ... (26 พ.ค. 2566)
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง... (26 พ.ค. 2566)
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ... (26 พ.ค. 2566)
แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Pass... (22 พ.ค. 2566)
แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (16 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.... (16 พ.ค. 2566)
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่... (16 พ.ค. 2566)
การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกา... (11 พ.ค. 2566)
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (10 พ.ค. 2566)
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิ... (08 พ.ค. 2566)
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่... (27 เม.ย. 2566)
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีท... (27 เม.ย. 2566)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่า... (27 เม.ย. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (27 เม.ย. 2566)
ด่วนที่สุด เรือ่่ง การเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จัง... (25 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (S... (25 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป... (25 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกา... (31 พ.ค. 2566)  
INFO สรุปการขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี... (22 พ.ค. 2566)  
อากาศวันนี้ (11 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Sm... (25 เม.ย. 2566)
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2566 (21 เม.ย. 2566)
งบทดลองเดือน มีนาคม 2566 (07 เม.ย. 2566)
แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 3.3 : อปท. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพ... (03 เม.ย. 2566)
พัฒนาระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2566 (16 มี.ค. 2566)
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (15 มี.ค. 2566)
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (09 มี.ค. 2566)
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (20 ก.พ. 2566)
ยกเลิก การสำรวจอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ก... (15 ก.พ. 2566)
แบบสำรวจอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง... (13 ก.พ. 2566)
งบทดลองเดือน มกราคม 2566 (09 ก.พ. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (01 ก.พ. 2566)
สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย (31 ม.ค. 2566)
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน มกราคม 2566 (01 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท... (14 ธ.ค. 2565)
งบทดลองเดือน พศจิกายน 2565 (06 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

​ผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ส... (18 พ.ค. 2566)  

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาแล... (28 ก.พ. 2566)  

พิธีรับหนังสือเจริญพระพุท... (31 ม.ค. 2566)  

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้... (26 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไท... (20 ธ.ค. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (25 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (17 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (16 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (15 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (15 พ.ย. 2565)

การประชุมข้าราชการในสังกั... (11 พ.ย. 2565)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (11 พ.ย. 2565)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ... (03 ต.ค. 2565)

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระ... (03 ต.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื... (28 ก.ย. 2565)

ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง ... (27 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2566)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2566)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ (30 พ.ค. 2566)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ (25 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน 1 ขค 697 กรุงเทพมหา... (18 พ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (16 พ.ค. 2566)
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักงานส่ง... (10 พ.ค. 2566)
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 พ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (28 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมผิวเตอร์ประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้อง... (27 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง_0001... (21 เม.ย. 2566)
ส่งประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง_0001 (21 เม.ย. 2566)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding_0001 (21 เม.ย. 2566)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding_0001_0001 (21 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์_0001 (21 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง_0001... (21 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการป... (19 เม.ย. 2566)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วัน... (18 ส.ค. 2565)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th

                   


ถาม - ตอบ