Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (22 มิ.ย. 2561)  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาของ... (22 มิ.ย. 2561)  
โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเต... (22 มิ.ย. 2561)  
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “An introduction to STEM education best practices ... (22 มิ.ย. 2561)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระก... (22 มิ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (22 มิ.ย. 2561)
ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมว... (21 มิ.ย. 2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM (21 มิ.ย. 2561)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศ... (20 มิ.ย. 2561)
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 (20 มิ.ย. 2561)
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มิ.ย. 2561)
แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ สถ ( Info) (19 มิ.ย. 2561)
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤ... (19 มิ.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้... (15 มิ.ย. 2561)
ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) (15 มิ.ย. 2561)
กำหนดจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพต... (14 มิ.ย. 2561)
การรายงานงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพ... (13 มิ.ย. 2561)
การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด (13 มิ.ย. 2561)
โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 (13 มิ.ย. 2561)
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2561 (13 มิ.ย. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
แจ้ง อปท. กรอกแบบรายงาน อปท. ต้นแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอ... (02 พ.ค. 2561)  
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์กา... (25 เม.ย. 2561)  
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)  
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ... (03 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสู่สาธารณะ (13 มิ.ย. 2561)  
ขอร่วมมือ อนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชม การแข่งขันมวยการกุศล "ศึกธารน้ำใจ วันต่อต้านย... (12 มิ.ย. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (06 มิ.ย. 2561)  
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" (04 มิ.ย. 2561)
ขอส่งประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้... (04 มิ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง... (23 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (11 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรท... (01 พ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (30 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (26 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่า... (25 เม.ย. 2561)
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรมผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 6 (25 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (25 เม.ย. 2561)
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ย... (24 เม.ย. 2561)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่พบว่าผิดกฎหมาย (20 เม.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจ... (18 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (03 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ดาวน์โหลดวารสาร "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมแ... (03 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับก... (21 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้น... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)  

ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟ... (09 พ.ค. 2561)  

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื... (25 เม.ย. 2561)  

ประชุมซักซ้อมทีมประเมินปร... (24 เม.ย. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)

"วันข้าราชการพลเรือน ประจ... (02 เม.ย. 2561)

“สัปดาห์การรณรงค์ฉีดวัคซี... (29 มี.ค. 2561)

อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดว... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (26 มี.ค. 2561)

ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน... (26 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อ... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อ... (23 มี.ค. 2561)

ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ... (21 มี.ค. 2561)

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแ... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายผล ถิ่นอุ่น หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้... (07 มิ.ย. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังของอบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ (04 มิ.ย. 2561)  
ผลการประเมินคุณลักษณะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ... (30 พ.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต และโครงการ... (30 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านหม้อ (30 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล... (24 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต และโครงการ... (23 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก อ.ท่าปลา ทต... (23 พ.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.79-00... (22 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. รว... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบร... (16 พ.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส. อบต.ผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (16 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4-1 สายบ้านช... (03 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายแยกสุสานหอย หมู่ที่ ๕ บ้าน... (25 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (อบต.ไร่อ้อย) (24 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด บ้านข่อยส... (05 เม.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายก... (28 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบ... (28 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบ... (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หนอง... (26 มี.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image