Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั... (20 เม.ย. 2561)  
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561 (20 เม.ย. 2561)  
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศู... (20 เม.ย. 2561)  
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการบ... (18 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร... (18 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพ... (18 เม.ย. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่... (18 เม.ย. 2561)
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข... (18 เม.ย. 2561)
กิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประ... (17 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ (17 เม.ย. 2561)
ขอเชิญีับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2561 (17 เม.ย. 2561)
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 (11 เม.ย. 2561)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำป... (11 เม.ย. 2561)
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ : ตลาดรักโลก (Green Market) (10 เม.ย. 2561)
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์(LPA) ประจำป... (10 เม.ย. 2561)
นำส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงก... (10 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ (10 เม.ย. 2561)
การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมว... (10 เม.ย. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิ... (09 เม.ย. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)  
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)  
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ... (03 พ.ย. 2560)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน... (03 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่พบว่าผิดกฎหมาย (20 เม.ย. 2561)  
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจ... (18 เม.ย. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (03 เม.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ดาวน์โหลดวารสาร "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมแ... (03 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับก... (21 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้น... (21 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษ... (19 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครอง... (16 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏ... (16 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ (16 มี.ค. 2561)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (14 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร" (14 มี.ค. 2561)
จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี (13 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (05 มี.ค. 2561)
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 (27 ก.พ. 2561)
อบรมแผนการศึกษา รุ่นที่ 1 อต (07 ก.พ. 2561)
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (ศพด.) (07 ก.พ. 2561)
แผนพัฒนาการศึกษาสีปี (กองการศึกษา) (07 ก.พ. 2561)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (ศพด.)ปรับปรุงล่าสุด (07 ก.พ. 2561)
อบรมแผนการศึกษา รุ่นที่ 1 อต (07 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)  

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)  

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)  

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)

"วันข้าราชการพลเรือน ประจ... (02 เม.ย. 2561)

“สัปดาห์การรณรงค์ฉีดวัคซี... (29 มี.ค. 2561)

อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดว... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (26 มี.ค. 2561)

ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน... (26 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อ... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อ... (23 มี.ค. 2561)

ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ... (21 มี.ค. 2561)

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแ... (21 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร (อบต.นาขุม)... (20 มี.ค. 2561)

"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2... (19 มี.ค. 2561)

โครงการตรวจนิเทสท้องถิ่นส... (14 มี.ค. 2561)

โครงการตรวจนิเทสท้องถิ่นส... (14 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด บ้านข่อยส... (05 เม.ย. 2561)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายก... (28 มี.ค. 2561)  
ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบ... (28 มี.ค. 2561)  
ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบ... (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หนอง... (26 มี.ค. 2561)
ส่งประกาศสอบราคา อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ (21 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นางบัวผ... (19 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (14 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่ (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร... (26 ก.พ. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลแบบพื้นยางสังเคราะห์พร้อมรั้วตาข่ายเห... (20 ก.พ. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลด์ - คอนกีตที่มียางพาราเป็นส่วนผสมสายนอกด่าน-... (20 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดเครนกระเช้า) อ... (19 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นา... (15 ก.พ. 2561)
การจำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลฟากท่า (14 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อ... (07 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลบ้านหม้อ จำนวน 10 สายทาง อบต.บ้านหม้... (02 ก.พ. 2561)
Responsive image
Responsive image