Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254... (29 มิ.ย. 2565)  
การขยายกําหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ป... (29 มิ.ย. 2565)  
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศู... (29 มิ.ย. 2565)  
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศู... (29 มิ.ย. 2565)
แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัต... (29 มิ.ย. 2565)
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี... (28 มิ.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (28 มิ.ย. 2565)
ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบ... (27 มิ.ย. 2565)
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่.... (27 มิ.ย. 2565)
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (27 มิ.ย. 2565)
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปก... (27 มิ.ย. 2565)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (27 มิ.ย. 2565)
การมอบเกียติบัตรการประกวดนวัตกรรมและแนวปฎิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจ... (27 มิ.ย. 2565)
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่า... (27 มิ.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษากรอกข้อมูลแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา ... (24 มิ.ย. 2565)
การประชุมชี้แจงและจัดเวทีเสวนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพั... (24 มิ.ย. 2565)
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัด... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษ... (23 มิ.ย. 2565)
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (23 มิ.ย. 2565)
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (23 มิ.ย. 2565)
Responsive image
หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใ... (29 มิ.ย. 2565)  
การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อร... (22 มิ.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร... (22 มิ.ย. 2565)  
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ... (16 มิ.ย. 2565)
แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรั... (15 มิ.ย. 2565)
ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (14 มิ.ย. 2565)
โอนเงินรายได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญ... (14 มิ.ย. 2565)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (14 มิ.ย. 2565)
การโอนเงินจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online (14 มิ.ย. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (23 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ... (18 พ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (18 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ... (12 พ.ค. 2565)
ขอเชิญประชุมชี้แจ้งข้อมูลการขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป... (27 เม.ย. 2565)
การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดิ... (04 เม.ย. 2565)
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วย... (22 มี.ค. 2565)
แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพา... (22 มี.ค. 2565)
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสร... (16 มี.ค. 2565)
ขอความร่วมมือสำรวจปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน (10 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (14 มิ.ย. 2565)  
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565 (06 มิ.ย. 2565)  
งบทดลองเดือน เมษายน 2565 (05 พ.ค. 2565)  
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (15 เม.ย. 2565)
งบทดลองเดือน มีนาคม 2565 (08 เม.ย. 2565)
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
ประกาศเกียรติคุณ การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2565 (09 ก.พ. 2565)
งบทดลองเดือน มกราคม 2565 (07 ก.พ. 2565)
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2564 (06 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (28 ธ.ค. 2564)
การจัดงานวันต่อต้า่นคอร์รัปสากล (ประเทศไทย) (03 ธ.ค. 2564)
งบทดลองเดือน พศจิกายน 2564 (03 ธ.ค. 2564)
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2564 (04 พ.ย. 2564)
งบทดลองเดือน กันยายน 2564ิเเละรายละเอียดประกอบงบทดลอง (06 ต.ค. 2564)
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2564 (04 ส.ค. 2564)
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564)
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
งบทดลองเดือนเมษายน 2564 (07 พ.ค. 2564)
งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 (08 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมทำถังขยะเปีย... (19 พ.ค. 2565)  

ประชุมซักซ้อมการประเมินปร... (29 มี.ค. 2565)  

พิธีถวายราชสักการะและกล่า... (18 มี.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศัก... (09 มี.ค. 2565)

ตรวจเยี่ยมการประเมินความ... (01 มี.ค. 2565)

การตรวจราชการของผู้ตรวจรา... (23 ก.พ. 2565)

โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรม... (23 ก.พ. 2565)

การจัดประชุมผู้บริหารองค์... (21 ก.พ. 2565)

กำหนดการตรวจเยี่ยมตามโครง... (11 ก.พ. 2565)

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ... (27 ม.ค. 2565)

การตรวจราชการของผู้ตรวจรา... (26 ม.ค. 2565)

กิจกรรมร้องเพลง "ท้องถิ่น... (26 ม.ค. 2565)

รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรมต... (12 ม.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (15 ธ.ค. 2564)

ต้อนรับท่านประยูร รัตนเสน... (26 พ.ย. 2564)

กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อ... (29 ก.ค. 2564)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื... (22 ก.ค. 2564)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ก.ค. 2564)

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม... (09 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง... (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 3107)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (24 มิ.ย. 2565)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มิ.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว๊ปไซต์ (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อ... (08 มิ.ย. 2565)
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (27 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวนรากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไซต... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (18 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (17 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธ... (12 พ.ค. 2565)
ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (27 เม.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห... (21 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกค... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมผิวเตอร์ประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2565)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดเครื่องเล่นสนามพร้อมอุปกรณ์แ... (08 เม.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาสลงเว็บไซต์ (07 เม.ย. 2565)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วัน... (18 ต.ค. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th

                   


ถาม - ตอบ