Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.จ. 
การสรรหาอนุกรรมการ ในอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (17 พ.ค. 2567)  
การเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (17 พ.ค. 2567)  
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ... (17 พ.ค. 2567)  
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (16 พ.ค. 2567)
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมช... (16 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประ... (16 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม... (16 พ.ค. 2567)
ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น (16 พ.ค. 2567)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครืองข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟั... (16 พ.ค. 2567)
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบถ... (16 พ.ค. 2567)
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของโรงเรียน (16 พ.ค. 2567)
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของโรงเรียนวิทยาลัย (15 พ.ค. 2567)
สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา และฟินแลนด์ รุ่น 31 ปี 2025/2026 (15 พ.ค. 2567)
การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประ... (15 พ.ค. 2567)
หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเ... (15 พ.ค. 2567)
รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (15 พ.ค. 2567)
ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำส... (15 พ.ค. 2567)
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (15 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด... (14 พ.ค. 2567)
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ป... (14 พ.ค. 2567)
Responsive image
หนังสือราชการ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)  
การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อน งบป... (15 พ.ค. 2567)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ... (15 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท... (14 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safe... (14 พ.ค. 2567)
แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมสัมมนาการเติมน้ำลงใต้ดินระดับตื้น(ธนาคารน้ำใต้ดิน)ตามบ... (13 พ.ค. 2567)
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ในสถานท... (13 พ.ค. 2567)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป... (09 พ.ค. 2567)
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2567 (09 พ.ค. 2567)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (08 พ.ค. 2567)
การอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567... (03 พ.ค. 2567)
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขป... (02 พ.ค. 2567)
โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 พ.ค. 2567)
รายงานสภาพอ่างเก็บน้ำผาโปรดและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อขอรับการออกแบบและสนับสนุนการป... (30 เม.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก... (25 เม.ย. 2567)
การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 เม.ย. 2567)
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การเติมน้ำลงใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ตา... (24 เม.ย. 2567)
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566... (24 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือน เมษายน 2567 (08 พ.ค. 2567)  
งบทดลองเดือน มีนาคม 2567 (04 เม.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล (29 มี.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (29 มี.ค. 2567)
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (25 มี.ค. 2567)
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (08 มี.ค. 2567)
การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 (07 มี.ค. 2567)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุติในคณะกรรมการลุ่... (05 มี.ค. 2567)
สทนช. เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังน้ำ ลุ่มน้ำน่าน (เพิ่มเติม) (19 ก.พ. 2567)
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (14 ก.พ. 2567)
การจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุลคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ... (09 ก.พ. 2567)
การปรับลดค่าธรรมเนียบในการสอบและค่าธรรมเนียบรายวิชาที่สอบ อต0023.2ว135 ลว 9 กพ 6... (09 ก.พ. 2567)
งบทดลองเดือน มกราคม 2567 (06 ก.พ. 2567)
แบบรับสมัครคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (แบบ จธ.(จ... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (นา... (26 ม.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตร... (26 ม.ค. 2567)
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2566 (10 ม.ค. 2567)
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566 (08 ธ.ค. 2566)
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2566 (06 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การตรวจนิเทศองค์กรปกครอง... (19 ต.ค. 2566)  

การตรวจนิเทศองค์กรปกครองส... (19 ต.ค. 2566)  

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย/... (08 ส.ค. 2566)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร... (27 ก.ค. 2566)

การตรวจนิเทศ อปท. ในพื้นท... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการตรวจนิเทศ อปทใ.นพื... (16 มิ.ย. 2566)

​ผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ส... (18 พ.ค. 2566)

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาแล... (28 ก.พ. 2566)

พิธีรับหนังสือเจริญพระพุท... (31 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้... (26 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้อ... (24 ม.ค. 2566)

สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไท... (20 ธ.ค. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (29 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (25 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (17 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกค... (16 พ.ย. 2565)

โครงการตรวจและติดตามการทว... (15 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (13 พ.ค. 2567)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (13 พ.ค. 2567)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 พ.ค. 2567)  
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 พ.ค. 2567)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ (08 พ.ค. 2567)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายท... (02 พ.ค. 2567)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 พ.ค. 2567)
(01 พ.ค. 2567)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างฯ (01 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (01 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (01 พ.ค. 2567)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย. 2567)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย. 2567)
ขอส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (23 เม.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไ... (23 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการ... (18 เม.ย. 2567)
ส่งประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 เม.ย. 2567)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วัน... (18 ส.ค. 2565)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
Responsive image

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th