Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการตรวจและติดตามการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการตรวจและติดตามการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับตามประกาศนโยบาย ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อที่ 3 จังหวัดสะอาด เพื่อออกตรวจและติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จริงตรงกันกับการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body : VVB) ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตลอดจนรับทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
         ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
         
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2565