Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หนังสือราชการ สถ.จ. 
เร่งรัดการจัดส่งแบบคำขอใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรีพย์สิน(LTAX 3000) (18 ต.ค. 2560)  
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม (17 ต.ค. 2560)  
การจัดทำบันทึกท้องถิ่น พ.ศ.2561 (17 ต.ค. 2560)  
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (12 ต.ค. 2560)
เร่งรัดให้ อปท. รายงานผลการดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมน... (12 ต.ค. 2560)
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเ... (10 ต.ค. 2560)
แนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการประกวดและคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด (09 ต.ค. 2560)
แบบรายงานผลการดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท... (09 ต.ค. 2560)
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 ต.ค. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (04 ต.ค. 2560)
การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเ... (03 ต.ค. 2560)
ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) (02 ต.ค. 2560)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ... (02 ต.ค. 2560)
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลื... (29 ก.ย. 2560)
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (28 ก.ย. 2560)
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (27 ก.ย. 2560)
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (22 ก.ย. 2560)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการสอบแข่งขั... (21 ก.ย. 2560)
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพิ้นฐาน (21 ก.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ... (17 ต.ค. 2560)  
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (17 ต.ค. 2560)  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึก... (17 ต.ค. 2560)  
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (16 ต.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหร... (06 ต.ค. 2560)
แนวทางปฏิบัติกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ทักท้วงกรณีเบิกจ่ายเงินเบี้... (06 ต.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ... (03 ต.ค. 2560)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั... (29 ก.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (29 ก.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ที่ได... (28 ก.ย. 2560)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ... (27 ก.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือจ้าง ตามระเ... (27 ก.ย. 2560)
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำ... (27 ก.ย. 2560)
การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (27 ก.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (26 ก.ย. 2560)
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุ... (26 ก.ย. 2560)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ซึ่งจัดเก็บในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560 (22 ก.ย. 2560)
รับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วม "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบว... (05 ก.ย. 2560)
การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขอ งอปท. (23 ส.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ... (22 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (06 ต.ค. 2560)  
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560 (05 ต.ค. 2560)  
การโฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (29 ก.ย. 2560)  
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จ... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเ... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุร... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้... (22 ก.ย. 2560)
การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (21 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (21 ก.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 (20 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (14 ก.ย. 2560)
การใช้งานระบบ E-Mail ของ สถ. (01 ก.ย. 2560)
ข้อมูลด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลธรร... (16 ส.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 (08 ส.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (08 ส.ค. 2560)
การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (03 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 แผ่นพับก... (24 ก.ค. 2560)
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (24 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอศ... (18 ต.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิว... (16 ต.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์โครงการThailand Local Government Summit 2017 (03 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิว... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องประกวดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ขององค... (13 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล้ก... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคา... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบา... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเเมน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่องเเก้ไขประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลใผ่ล้อม เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครน... (28 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เทศบาลบ้านด่านนาขาม (23 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำรด เชิญชวนเสรอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (23 ส.ค. 2560)
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (23 ส.ค. 2560)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 (จำนวน... (23 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดแน่นภายในตำบลหาดสองแคว สายลำชำ - หน... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ของอบต.นานกกก (22 ส.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th