Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงก... (22 พ.ย. 2560)  
ขอเชิญยื่นลงทะเบียนกลุ่มเด็กและเยาวชน (22 พ.ย. 2560)  
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยแล... (22 พ.ย. 2560)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ U-Report ประเทศไทย (ประจำปีงบประมาณ 2561) (22 พ.ย. 2560)
ขอเชิญอบรมความรู้เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบ... (22 พ.ย. 2560)
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 พ.ย. 2560)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส... (22 พ.ย. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน/ท้องถิ่น ในจังหวัดอุตรดิต... (21 พ.ย. 2560)
โครงการอบรมหลักสูตร "กมารอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำหรับองค์ก... (21 พ.ย. 2560)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำีงงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื... (21 พ.ย. 2560)
แจ้งประกาศคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้... (21 พ.ย. 2560)
การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจแ... (21 พ.ย. 2560)
การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว (20 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุหนุน... (20 พ.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมการสั่งจองเหรียญพระกริ่งพระพุทธโสธรและเหรียญพระพุทธโสธร "รุ่นร่วมจิตต์... (20 พ.ย. 2560)
ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ถาวร ปี 2560 (20 พ.ย. 2560)
การอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและหล่งน้ำ) Loca... (20 พ.ย. 2560)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบั... (20 พ.ย. 2560)
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเครือข่ายครูผู... (20 พ.ย. 2560)
โครงการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดเ... (20 พ.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)  
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ... (03 พ.ย. 2560)  
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า... (03 พ.ย. 2560)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนั... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (03 พ.ย. 2560)
สำรวจผู้ประสงคฺ์เข้ารับการอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี กา... (02 พ.ย. 2560)
แผนการตรวจสอบบัญชีการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปี พ.ศ.2561 (01 พ.ย. 2560)
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (31 ต.ค. 2560)
คชจ.ในการฝึกอบรมตามระเบียบฯ (31 ต.ค. 2560)
โคงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการัพสดุฯ ตาม พรบ.จัดจ... (31 ต.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติ... (31 ต.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (31 ต.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน... (31 ต.ค. 2560)
การส่งคืนเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ อปท. (31 ต.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 ต.ค. 2560)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ... (30 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล United Nations Population Award (30 ต.ค. 2560)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส... (27 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่... (09 พ.ย. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ม... (06 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาห... (03 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหม... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิว... (03 พ.ย. 2560)
มาตราการความปลอดภัยทางน้ำ (03 พ.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 และรายละเอียดประกอบงบทดลอง (18 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (06 ต.ค. 2560)
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560 (05 ต.ค. 2560)
การโฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (29 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จ... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเ... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุร... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้... (22 ก.ย. 2560)
การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (21 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (21 ก.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 (20 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (14 ก.ย. 2560)
การใช้งานระบบ E-Mail ของ สถ. (01 ก.ย. 2560)
ข้อมูลด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเเซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเเ... (22 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรืองประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเเละราคากลางงานก่อสร... (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจาราจ... (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเ... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเ... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาห... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาห... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอศ... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิว... (16 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการThailand Local Government Summit 2017 (03 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิว... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องประกวดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ขององค... (13 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล้ก... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคา... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบา... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเเมน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่องเเก้ไขประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลใผ่ล้อม เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครน... (28 ส.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th