Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด... (19 ม.ค. 2561)  
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย... (19 ม.ค. 2561)  
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริ... (19 ม.ค. 2561)  
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้ส... (18 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (18 ม.ค. 2561)
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการจัดกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.... (18 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพ... (17 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการประจำปี 2561 (17 ม.ค. 2561)
การมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2561 (16 ม.ค. 2561)
การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (16 ม.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 (16 ม.ค. 2561)
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งใ... (15 ม.ค. 2561)
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีื 2561 ... (15 ม.ค. 2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์... (15 ม.ค. 2561)
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล... (12 ม.ค. 2561)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรั... (12 ม.ค. 2561)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพพดิมาลา ประจำปี 2561 (11 ม.ค. 2561)
แจ้งเรื่องการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 (11 ม.ค. 2561)
การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน... (11 ม.ค. 2561)
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 256... (10 ม.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)  
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ... (03 พ.ย. 2560)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนั... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (03 พ.ย. 2560)
สำรวจผู้ประสงคฺ์เข้ารับการอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี กา... (02 พ.ย. 2560)
แผนการตรวจสอบบัญชีการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปี พ.ศ.2561 (01 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น... (16 ม.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ของสถจ.อุตรดิตถ์ (08 ม.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้อง... (08 ธ.ค. 2560)  
ขอแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (08 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องถ่... (29 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (28 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่... (09 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ม... (06 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาห... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหม... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิว... (03 พ.ย. 2560)
มาตราการความปลอดภัยทางน้ำ (03 พ.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 และรายละเอียดประกอบงบทดลอง (18 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (06 ต.ค. 2560)
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560 (05 ต.ค. 2560)
การโฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (29 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จ... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเ... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุร... (22 ก.ย. 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้... (22 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (16 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อ... (08 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อ... (08 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อ... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อ... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อ... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองเเคว เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุ... (04 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ้อมเเซมสถานีสู... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร้อ้อย เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเเซมสถานีสูบ... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ้อมเเซมสถานีสู... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร้อ้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อบต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค... (18 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทต.ตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (18 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล จ.อุตรด... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประป... (18 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถนนสายทาง อต.ถ.4-001 บ้... (18 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ) ทต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (18 ธ.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th