Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญ... (04 ก.ค. 2565)  
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดข... (04 ก.ค. 2565)  
การจัดเวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" (04 ก.ค. 2565)  
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด... (04 ก.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ... (04 ก.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม... (04 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนา... (04 ก.ค. 2565)
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (01 ก.ค. 2565)
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13... (01 ก.ค. 2565)
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า) (01 ก.ค. 2565)
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ (01 ก.ค. 2565)
ด่วนที่สุด เรื่องเชิญชวนและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประ... (01 ก.ค. 2565)
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร (01 ก.ค. 2565)
แนวทางแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบัง... (30 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทร... (30 มิ.ย. 2565)
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปร... (30 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (30 มิ.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for ... (30 มิ.ย. 2565)
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก สิ่ง... (30 มิ.ย. 2565)
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 (30 มิ.ย. 2565)
Responsive image
หนังสือราชการ
การดำเนินการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาใสสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 ก.ค. 2565)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (04 ก.ค. 2565)  
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยา... (30 มิ.ย. 2565)  
ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 มิ.ย. 2565)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 มิ.ย. 2565)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน... (30 มิ.ย. 2565)
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใ... (29 มิ.ย. 2565)
การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อร... (22 มิ.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร... (22 มิ.ย. 2565)
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ... (16 มิ.ย. 2565)
แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรั... (15 มิ.ย. 2565)
ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (14 มิ.ย. 2565)
โอนเงินรายได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญ... (14 มิ.ย. 2565)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (14 มิ.ย. 2565)
การโอนเงินจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online (14 มิ.ย. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (23 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ... (18 พ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (18 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ... (12 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (14 มิ.ย. 2565)  
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565 (06 มิ.ย. 2565)  
งบทดลองเดือน เมษายน 2565 (05 พ.ค. 2565)  
รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (15 เม.ย. 2565)
งบทดลองเดือน มีนาคม 2565 (08 เม.ย. 2565)
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
ประกาศเกียรติคุณ การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2565 (09 ก.พ. 2565)
งบทดลองเดือน มกราคม 2565 (07 ก.พ. 2565)
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2564 (06 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (28 ธ.ค. 2564)
การจัดงานวันต่อต้า่นคอร์รัปสากล (ประเทศไทย) (03 ธ.ค. 2564)
งบทดลองเดือน พศจิกายน 2564 (03 ธ.ค. 2564)
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2564 (04 พ.ย. 2564)
งบทดลองเดือน กันยายน 2564ิเเละรายละเอียดประกอบงบทดลอง (06 ต.ค. 2564)
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2564 (04 ส.ค. 2564)
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2564 (02 ก.ค. 2564)
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
งบทดลองเดือนเมษายน 2564 (07 พ.ค. 2564)
งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 (08 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมทำถังขยะเปีย... (19 พ.ค. 2565)  

ประชุมซักซ้อมการประเมินปร... (29 มี.ค. 2565)  

พิธีถวายราชสักการะและกล่า... (18 มี.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศัก... (09 มี.ค. 2565)

ตรวจเยี่ยมการประเมินความ... (01 มี.ค. 2565)

การตรวจราชการของผู้ตรวจรา... (23 ก.พ. 2565)

โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรม... (23 ก.พ. 2565)

การจัดประชุมผู้บริหารองค์... (21 ก.พ. 2565)

กำหนดการตรวจเยี่ยมตามโครง... (11 ก.พ. 2565)

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ... (27 ม.ค. 2565)

การตรวจราชการของผู้ตรวจรา... (26 ม.ค. 2565)

กิจกรรมร้องเพลง "ท้องถิ่น... (26 ม.ค. 2565)

รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรมต... (12 ม.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (15 ธ.ค. 2564)

ต้อนรับท่านประยูร รัตนเสน... (26 พ.ย. 2564)

กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อ... (29 ก.ค. 2564)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื... (22 ก.ค. 2564)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ก.ค. 2564)

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม... (09 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง... (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 3107)  
ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักงานส่งเ... (30 มิ.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (30 มิ.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (24 มิ.ย. 2565)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มิ.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว๊ปไซต์ (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อ... (08 มิ.ย. 2565)
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (27 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวนรากลางงานก่อสร้างหน้าเว็บไซต... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (18 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์ (17 พ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธ... (12 พ.ค. 2565)
ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (27 เม.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห... (21 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกค... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมผิวเตอร์ประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2565)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2565)
Responsive image
ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 วัน... (01 พ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 วัน... (31 ส.ค. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 วัน... (29 มิ.ย. 2564)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันท... (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันท... (30 มี.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันท... (21 ม.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 วั... (24 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ... (25 พ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 วัน... (22 ต.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วัน... (27 ส.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 วัน... (17 ก.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 วั... (25 มิ.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 วัน... (18 พ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันท... (16 เม.ย. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันท... (18 มี.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ... (17 ก.พ. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันท... (17 ม.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วั... (18 ธ.ค. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 ... (19 พ.ย. 2562)
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วัน... (18 ต.ค. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th

                   


ถาม - ตอบ