Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบ... (19 ก.ค. 2561)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสร... (19 ก.ค. 2561)  
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 (18 ก.ค. 2561)  
การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" (18 ก.ค. 2561)
ด่วนที่สุด แจ้งปิดรับชำระค่าลงทะเบียน"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับ... (18 ก.ค. 2561)
ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (17 ก.ค. 2561)
ขอเชิญประชุมซักซ้อมวางแผนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ลงมือปฏิบัติการจัดทำธนาคารน้ำใต... (17 ก.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย (16 ก.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561... (13 ก.ค. 2561)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 (12 ก.ค. 2561)
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learaning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (12 ก.ค. 2561)
เเจ้งการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วย... (12 ก.ค. 2561)
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (11 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (11 ก.ค. 2561)
ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์คัดกรอกพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 (11 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 ส... (11 ก.ค. 2561)
ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราช... (11 ก.ค. 2561)
ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราช... (11 ก.ค. 2561)
เร่งรัด อปท. รายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (10 ก.ค. 2561)
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไ... (09 ก.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
การดำเนินจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ. (02 ก.ค. 2561)  
แจ้ง อปท. กรอกแบบรายงาน อปท. ต้นแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอ... (02 พ.ค. 2561)  
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์กา... (25 เม.ย. 2561)  
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๕ (10 ก.ค. 2561)  
กำหนดดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่... (10 ก.ค. 2561)  
กำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นันทนาการสำหรับองค์ยุคให... (10 ก.ค. 2561)  
กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับอ (10 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (06 ก.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ (02 ก.ค. 2561)
การดำเนินจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ. (02 ก.ค. 2561)
ขอความอนุเคราห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 ก.ค. 2561)
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม... (28 มิ.ย. 2561)
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอามัย 420 ชั่วโมง" (28 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม ทต.พระเสด็จ (26 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคาโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 ทต.พระเสด็จ (26 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ตำบลทุ่งยั้ง ทต... (26 มิ.ย. 2561)
ขออนุมัติเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสู่สาธารณะ (13 มิ.ย. 2561)
ขอร่วมมือ อนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชม การแข่งขันมวยการกุศล "ศึกธารน้ำใจ วันต่อต้านย... (12 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (06 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" (04 มิ.ย. 2561)
ขอส่งประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้... (04 มิ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง... (23 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (11 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)  

ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟ... (09 พ.ค. 2561)  

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื... (25 เม.ย. 2561)  

ประชุมซักซ้อมทีมประเมินปร... (24 เม.ย. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)

"วันข้าราชการพลเรือน ประจ... (02 เม.ย. 2561)

“สัปดาห์การรณรงค์ฉีดวัคซี... (29 มี.ค. 2561)

อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดว... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (26 มี.ค. 2561)

ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน... (26 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อ... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อ... (23 มี.ค. 2561)

ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ... (21 มี.ค. 2561)

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแ... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูปิด-เปิดเหล็กท่อเหลี่ยม คสล.คลองเนินไม้แดง หมู่ที่9 ต... (19 ก.ค. 2561)  
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล (17 ก.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบายจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ต... (12 ก.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ต.... (12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม ต.... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิดขเปิดเหล็ก ท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนิน... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่10 ต.ทุ่งยั... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8... (12 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก (12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) ท... (11 ก.ค. 2561)
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ทม.อต. (06 ก.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังขององค์การบริหารส่วนตำ... (03 ก.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายผล ถิ่นอุ่น หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้... (07 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังของอบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ (04 มิ.ย. 2561)
ผลการประเมินคุณลักษณะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ... (30 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต และโครงการ... (30 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านหม้อ (30 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล... (24 พ.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image