Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" (17 ส.ค. 2560)  
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (16 ส.ค. 2560)  
การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (16 ส.ค. 2560)  
การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ... (16 ส.ค. 2560)
แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อบูร... (16 ส.ค. 2560)
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (16 ส.ค. 2560)
การคัดเลือกผู้แทนปลัดเป็นกรรมในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่าง... (11 ส.ค. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (11 ส.ค. 2560)
เร่งรัดการแแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 ส.ค. 2560)
โครงการติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของ อปท.จากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศร... (10 ส.ค. 2560)
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 (10 ส.ค. 2560)
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (10 ส.ค. 2560)
การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (10 ส.ค. 2560)
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ... (10 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้... (10 ส.ค. 2560)
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (10 ส.ค. 2560)
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ (07 ส.ค. 2560)
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (04 ส.ค. 2560)
การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563 (04 ส.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Locl Performance Assessment : ... (18 ส.ค. 2560)  
เชิญประชุม (25 ก.ค. 2560)  
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท้องถิ่นอำเภอในการขับเคลื่อนนโย... (30 มิ.ย. 2560)  
การป้องกันเเละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2560เเละเเผนการจัดสรรน้ำเเละเพา... (21 มิ.ย. 2560)
การสำรวจข้อมูลการติงตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 มิ.ย. 2560)
คูมือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เกณฑ... (26 พ.ค. 2560)
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (26 พ.ค. 2560)
การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (24 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฬนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (23 พ.ค. 2560)
การรจัดทำข้อมูลการเเบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (22 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันเเม่เเห่งชาติปี 2560 (16 พ.ค. 2560)
เปลี่ยนเเปลงเเบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเเบบใหม่ของสหกรณ์ (16 พ.ค. 2560)
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแ... (04 พ.ค. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (02 พ.ค. 2560)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุ... (01 พ.ค. 2560)
การสัมมนา "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางและเทคนิคการบริหารจัดการศูนย์... (01 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชองปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่ก... (28 เม.ย. 2560)
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่... (27 เม.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดอชัยภูม... (26 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลธรร... (16 ส.ค. 2560)  
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)  
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 (08 ส.ค. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (08 ส.ค. 2560)
การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (03 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 แผ่นพับก... (24 ก.ค. 2560)
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (24 ก.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 (18 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถ... (18 ก.ค. 2560)
(ร่าง) ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างบสำรวข้อมูล วิเคราะห์ข้... (17 ก.ค. 2560)
การบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพย์กรบุคคลระดับกรม(DPIS... (29 มิ.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (28 มิ.ย. 2560)
ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (26 มิ.ย. 2560)
การเเสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (16 มิ.ย. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ออกหน่วย "บ... (26 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประชุมคณะกรรมการก... (26 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคน กดไลน์กดเเชร์ เฟสบุ๊ค เพจปรองดองเป็นของประชาชน (24 พ.ค. 2560)
งบทดลองเดือนเมษายน 2560 (18 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการหารือเเนวทางกา... (09 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (08 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เ... (17 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม เรื่องประกาสราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้าง... (17 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลน้ำหมัน เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมปร... (17 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมเเซมผิวจราจรเเอศฟ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง เเก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอน... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละข... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน เรื่อง ประมูลจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเเละราคากลางงานก่อ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำริด เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (09 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผากท่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้... (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเทบาลตำบลน้ำริด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสรา้ง ตำบลน้ำริด อำเภอเมื... (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (09 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสุสารม่อนคี... (03 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่ำฉลอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (03 ส.ค. 2560)
ประกาศเทสบาลตำบลจริม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เทศบาลตำบลจริ... (03 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (03 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลทองเเสนขัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน... (03 ส.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th