Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (24 ก.ค. 2560)  
มาตรฐานการบำบัดฟิเนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" (24 ก.ค. 2560)  
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (19 ก.ค. 2560)  
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และอำเภอสะอ... (19 ก.ค. 2560)
สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรววงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (19 ก.ค. 2560)
การดำเนินงานตามแผนเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบั... (18 ก.ค. 2560)
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนน ของ อปท.ในระบบแบ... (17 ก.ค. 2560)
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน... (14 ก.ค. 2560)
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน... (14 ก.ค. 2560)
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (13 ก.ค. 2560)
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ (13 ก.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุ... (13 ก.ค. 2560)
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (13 ก.ค. 2560)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ซึ่งจัดเก็บในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560 (12 ก.ค. 2560)
ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้... (05 ก.ค. 2560)
ผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 5/2560 (04 ก.ค. 2560)
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล... (04 ก.ค. 2560)
การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" (03 ก.ค. 2560)
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล... (30 มิ.ย. 2560)
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 (30 มิ.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท้องถิ่นอำเภอในการขับเคลื่อนนโย... (30 มิ.ย. 2560)  
การป้องกันเเละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2560เเละเเผนการจัดสรรน้ำเเละเพา... (21 มิ.ย. 2560)  
การสำรวจข้อมูลการติงตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 มิ.ย. 2560)  
คูมือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เกณฑ... (26 พ.ค. 2560)
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (26 พ.ค. 2560)
การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (24 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฬนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (23 พ.ค. 2560)
การรจัดทำข้อมูลการเเบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (22 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันเเม่เเห่งชาติปี 2560 (16 พ.ค. 2560)
เปลี่ยนเเปลงเเบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเเบบใหม่ของสหกรณ์ (16 พ.ค. 2560)
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแ... (04 พ.ค. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (02 พ.ค. 2560)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุ... (01 พ.ค. 2560)
การสัมมนา "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางและเทคนิคการบริหารจัดการศูนย์... (01 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชองปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่ก... (28 เม.ย. 2560)
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่... (27 เม.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดอชัยภูม... (26 เม.ย. 2560)
บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังช... (18 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 แผ่นพับก... (24 ก.ค. 2560)  
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (24 ก.ค. 2560)  
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 (18 ก.ค. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถ... (18 ก.ค. 2560)
(ร่าง) ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างบสำรวข้อมูล วิเคราะห์ข้... (17 ก.ค. 2560)
การบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพย์กรบุคคลระดับกรม(DPIS... (29 มิ.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (28 มิ.ย. 2560)
ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (26 มิ.ย. 2560)
การเเสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (16 มิ.ย. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ออกหน่วย "บ... (26 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประชุมคณะกรรมการก... (26 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคน กดไลน์กดเเชร์ เฟสบุ๊ค เพจปรองดองเป็นของประชาชน (24 พ.ค. 2560)
งบทดลองเดือนเมษายน 2560 (18 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการหารือเเนวทางกา... (09 พ.ค. 2560)
ข่าวสารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (08 พ.ค. 2560)
งบทดลองเดือนมีนาคม 2560 (18 เม.ย. 2560)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (05 เม.ย. 2560)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ (การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3 เม.ย.-15 พ... (20 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมเเละความโปร่งใส (20 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่วยหนังสือ "เเนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจรณาความรับผิดทางเเพ่ง... (14 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน และห... (24 ก.ค. 2560)  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่9 เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล (24 ก.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา... (20 ก.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาออก... (20 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสี... (20 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว... (20 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (20 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการไฟฟ้าถนนส่องสว่างด... (18 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด่านนนาขาม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (13 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างณาปนสถาน(เมรุเผาศพ) (13 ก.ค. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลป่าเซ่า เรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการไฟฟ้าถนนส่องสว่างด้วยพลังงาน... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการขายไหล่ทางถนนคอน... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศเทสบาลตำบลจริม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทา... (13 ก.ค. 2560)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมประจำตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์... (06 ก.ค. 2560)
การสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบที... (03 ก.ค. 2560)
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอ... (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง สอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำ... (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธา... (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (C... (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถ... (22 มิ.ย. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th