Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ใน... (21 ก.ย. 2561)  
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (21 ก.ย. 2561)  
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระ... (21 ก.ย. 2561)  
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) (21 ก.ย. 2561)
การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับภาครอง (21 ก.ย. 2561)
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (18 ก.ย. 2561)
ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื... (18 ก.ย. 2561)
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (18 ก.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพขององ... (17 ก.ย. 2561)
ด่วน เรื่อง การรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live str... (17 ก.ย. 2561)
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (13 ก.ย. 2561)
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 (13 ก.ย. 2561)
การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน (13 ก.ย. 2561)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (12 ก.ย. 2561)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพ... (12 ก.ย. 2561)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (12 ก.ย. 2561)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (12 ก.ย. 2561)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูง... (12 ก.ย. 2561)
รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... (12 ก.ย. 2561)
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ระดับอำเภอ (12 ก.ย. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บใน... (25 ก.ค. 2561)  
การดำเนินจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ. (02 ก.ค. 2561)  
แจ้ง อปท. กรอกแบบรายงาน อปท. ต้นแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอ... (02 พ.ค. 2561)  
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์กา... (25 เม.ย. 2561)
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่นที่ 4 (20 ก.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) (17 ก.ย. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (17 ก.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (12 ก.ย. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้... (12 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (10 ก.ย. 2561)
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 (07 ก.ย. 2561)
ขอการสนับสนุนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ ... (03 ก.ย. 2561)
ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง (30 ส.ค. 2561)
ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (15 ส.ค. 2561)
โครงการอบรบสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ... (15 ส.ค. 2561)
สรุปการประชุมปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่... (08 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง" (07 ส.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (07 ส.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (07 ส.ค. 2561)
"การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 (06 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (06 ส.ค. 2561)
เชิญเข้าร่วมอบรม/เสวนา "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความร... (31 ก.ค. 2561)
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามบริบทของรัฐธรรมนูญและยุทธ... (24 ก.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักส... (24 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)  

ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟ... (09 พ.ค. 2561)  

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื... (25 เม.ย. 2561)  

ประชุมซักซ้อมทีมประเมินปร... (24 เม.ย. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)

"วันข้าราชการพลเรือน ประจ... (02 เม.ย. 2561)

“สัปดาห์การรณรงค์ฉีดวัคซี... (29 มี.ค. 2561)

อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดว... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (26 มี.ค. 2561)

ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน... (26 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อ... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อ... (23 มี.ค. 2561)

ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ... (21 มี.ค. 2561)

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแ... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร... (20 ก.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (30 ส.ค. 2561)  
อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย... (17 ส.ค. 2561)  
ประกวดราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล (ครั้งที่ 2) เทศบาลเมือ... (14 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน อบต.นา... (14 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปั๊มตามี-พงกะชี หมู่ที่... (07 ส.ค. 2561)
อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย... (06 ส.ค. 2561)
ส่งประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม สร้าง ลาดยาง ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ... (31 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.ไร่อ้อย อ.พิชัย (24 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูปิด-เปิดเหล็กท่อเหลี่ยม คสล.คลองเนินไม้แดง หมู่ที่9 ต... (19 ก.ค. 2561)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล (17 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบายจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ต... (12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ต.... (12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม ต.... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิดขเปิดเหล็ก ท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนิน... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่10 ต.ทุ่งยั... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู... (12 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8... (12 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก (12 ก.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image