Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (22 ก.ย. 2560)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการสอบแข่งขั... (21 ก.ย. 2560)  
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพิ้นฐาน (21 ก.ย. 2560)  
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (20 ก.ย. 2560)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบป... (19 ก.ย. 2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (19 ก.ย. 2560)
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด... (19 ก.ย. 2560)
รายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ก.ย. 2560)
การดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือต่อการดำเนินงานของร... (13 ก.ย. 2560)
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" (13 ก.ย. 2560)
การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห... (12 ก.ย. 2560)
ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ... (11 ก.ย. 2560)
แนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคลากรของภาคเอกชนที่เข้าศึกษาในหลัก... (08 ก.ย. 2560)
ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ก.ย. 2560)
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใ... (08 ก.ย. 2560)
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่... (06 ก.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (05 ก.ย. 2560)
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (04 ก.ย. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2560 (04 ก.ย. 2560)
เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมิ... (01 ก.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ซึ่งจัดเก็บในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560 (22 ก.ย. 2560)  
รับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วม "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบว... (05 ก.ย. 2560)  
การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขอ งอปท. (23 ส.ค. 2560)  
โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ... (22 ส.ค. 2560)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Locl Performance Assessment : ... (18 ส.ค. 2560)
เชิญประชุม (25 ก.ค. 2560)
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท้องถิ่นอำเภอในการขับเคลื่อนนโย... (30 มิ.ย. 2560)
การป้องกันเเละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2560เเละเเผนการจัดสรรน้ำเเละเพา... (21 มิ.ย. 2560)
การสำรวจข้อมูลการติงตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 มิ.ย. 2560)
คูมือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เกณฑ... (26 พ.ค. 2560)
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (26 พ.ค. 2560)
การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (24 พ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฬนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (23 พ.ค. 2560)
การรจัดทำข้อมูลการเเบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (22 พ.ค. 2560)
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันเเม่เเห่งชาติปี 2560 (16 พ.ค. 2560)
เปลี่ยนเเปลงเเบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเเบบใหม่ของสหกรณ์ (16 พ.ค. 2560)
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแ... (04 พ.ค. 2560)
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (02 พ.ค. 2560)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุ... (01 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จ... (22 ก.ย. 2560)  
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเ... (22 ก.ย. 2560)  
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุร... (22 ก.ย. 2560)  
ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้... (22 ก.ย. 2560)
การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (21 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (21 ก.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 (20 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (14 ก.ย. 2560)
การใช้งานระบบ E-Mail ของ สถ. (01 ก.ย. 2560)
ข้อมูลด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลธรร... (16 ส.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 (08 ส.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ... (08 ส.ค. 2560)
การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (03 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 แผ่นพับก... (24 ก.ค. 2560)
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (24 ก.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 (18 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถ... (18 ก.ค. 2560)
(ร่าง) ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างบสำรวข้อมูล วิเคราะห์ข้... (17 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)  

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)  

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)

การมอบรางวัลการประกวดหน้า... (30 ก.ย. 2558)

กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่น... (17 ส.ค. 2558)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (13 ส.ค. 2558)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (29 ก.ค. 2558)

โครงการประชุมชี้แจงแนวทาง... (28 ก.ค. 2558)

การประชุมแนวทางการจัดทำงบ... (28 ก.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (28 ก.ค. 2558)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุ... (29 พ.ค. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (03 เม.ย. 2558)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส... (02 เม.ย. 2558)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก... (01 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องประกวดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส... (21 ก.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ขององค... (13 ก.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล้ก... (28 ส.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคา... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบา... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเเมน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่องเเก้ไขประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)... (28 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลใผ่ล้อม เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครน... (28 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เทศบาลบ้านด่านนาขาม (23 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำรด เชิญชวนเสรอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (23 ส.ค. 2560)
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (23 ส.ค. 2560)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 (จำนวน... (23 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดแน่นภายในตำบลหาดสองแคว สายลำชำ - หน... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ของอบต.นานกกก (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ของเทศบาลตำบลตรอน (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลตรอน (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคา อบต.น้ำไคร้ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม เรื่องประกาสราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้าง... (17 ส.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th