Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (16 ม.ค. 2562)  
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผ... (15 ม.ค. 2562)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก... (15 ม.ค. 2562)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอ... (15 ม.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหา... (15 ม.ค. 2562)
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ ... (15 ม.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงิน... (15 ม.ค. 2562)
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเ... (15 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ (14 ม.ค. 2562)
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ... (14 ม.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรคดีละเมิดที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดขอ... (11 ม.ค. 2562)
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ... (11 ม.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 (09 ม.ค. 2562)
การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (08 ม.ค. 2562)
การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น "การตั้งครรภ์ในวัยรุ... (08 ม.ค. 2562)
การจัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลผ่านระ... (08 ม.ค. 2562)
ขอส่งแนวทางการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบ... (08 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการ/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป... (07 ม.ค. 2562)
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกคร... (07 ม.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการในการคัดแยกขยะและการเก็บขนขยะแยกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07 ม.ค. 2562)
Responsive image
หนังสือราชการ
การสมัครเป็นสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (15 ม.ค. 2562)  
สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 พ.ย. 2561)  
สำรวจข้อมูลการปกครองท้องถิ่นของ อปท. (01 พ.ย. 2561)  
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (31 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (31 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (31 ต.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (19 ต.ค. 2561)
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ต.ค. 2561)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บใน... (25 ก.ค. 2561)
การดำเนินจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ. (02 ก.ค. 2561)
แจ้ง อปท. กรอกแบบรายงาน อปท. ต้นแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอ... (02 พ.ค. 2561)
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์กา... (25 เม.ย. 2561)
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 23 โครงการ (16 ม.ค. 2562)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (16 ม.ค. 2562)  
ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟั... (11 ม.ค. 2562)  
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 (04 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (02 ม.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น... (28 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรม "นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 1" (26 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21" (26 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง (25 ธ.ค. 2561)
การประกวดชิงรางวัล Lee Kuan Yew WORLD CITY Prize 2020 ที่สิงคโปร์ (24 ธ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ... (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนฯตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ... (20 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ... (18 ธ.ค. 2561)
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครประกวดร้องเพลง"ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีเสียงทอง"ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงา... (18 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิ... (18 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C) (18 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส... (18 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานทั่วไ... (18 ธ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (12 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง... (14 ม.ค. 2562)  

การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนป... (09 ม.ค. 2562)  

สถจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจ... (21 ธ.ค. 2561)  

โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา... (15 ธ.ค. 2561)

ตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกร... (14 ธ.ค. 2561)

ประชุมหารือข้าราชการสำนัก... (14 ธ.ค. 2561)

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเ... (12 ธ.ค. 2561)

ออกติดตามและให้คำแนะนำเกี... (06 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้... (06 ธ.ค. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟ... (09 พ.ค. 2561)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื... (25 เม.ย. 2561)

ประชุมซักซ้อมทีมประเมินปร... (24 เม.ย. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ม.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉ... (26 ธ.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (14 ธ.ค. 2561)  
ส่งประกาศแจ้งความประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ... (12 ธ.ค. 2561)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างฯ เทศบาลตำบลท่าปล่า (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (03 ธ.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกร... (23 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเ... (20 พ.ย. 2561)
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2561)
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding (05 พ.ย. 2561)
ส่งประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุต... (25 ต.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (25 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (25 ต.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง (17 ต.ค. 2561)
เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05 ต.ค. 2561)
ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (01 ต.ค. 2561)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล... (01 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร... (20 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (30 ส.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image