Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (25 พ.ค. 2561)  
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั... (25 พ.ค. 2561)  
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาต... (24 พ.ค. 2561)  
การประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (23 พ.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส... (23 พ.ค. 2561)
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใข้โรงเรียนเป็น... (23 พ.ค. 2561)
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบปร... (23 พ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง... (23 พ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม (23 พ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือ อปท.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในประเด็น Beat Plastic Pollution มีคำขวัญว... (22 พ.ค. 2561)
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (22 พ.ค. 2561)
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" (21 พ.ค. 2561)
สำรวจโครงการที่ใช้เงินงบประมาณของ อปท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิย... (21 พ.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธน... (17 พ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์ก... (16 พ.ค. 2561)
การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำป... (16 พ.ค. 2561)
โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (15 พ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาข... (15 พ.ค. 2561)
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (11 พ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย... (11 พ.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
แจ้ง อปท. กรอกแบบรายงาน อปท. ต้นแบบในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอ... (02 พ.ค. 2561)  
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์กา... (25 เม.ย. 2561)  
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง... (28 มี.ค. 2561)  
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปก... (26 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ... (03 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง... (23 พ.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (11 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรท... (01 พ.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (30 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (26 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่า... (25 เม.ย. 2561)
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรมผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 6 (25 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (25 เม.ย. 2561)
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ย... (24 เม.ย. 2561)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่พบว่าผิดกฎหมาย (20 เม.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจ... (18 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (03 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ดาวน์โหลดวารสาร "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมแ... (03 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับก... (21 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้น... (21 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษ... (19 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครอง... (16 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏ... (16 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ (16 มี.ค. 2561)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (14 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (21 พ.ค. 2561)  

ท้องถิ่นสัญจร(เทศบาลตำบลฟ... (09 พ.ค. 2561)  

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื... (25 เม.ย. 2561)  

ประชุมซักซ้อมทีมประเมินปร... (24 เม.ย. 2561)

ท้องถิ่นสัญจร(อบต.ผาเลือด... (19 เม.ย. 2561)

"ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ... (11 เม.ย. 2561)

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรท่าน... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมง... (03 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมแ... (03 เม.ย. 2561)

"วันข้าราชการพลเรือน ประจ... (02 เม.ย. 2561)

“สัปดาห์การรณรงค์ฉีดวัคซี... (29 มี.ค. 2561)

อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ฉีดว... (27 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (26 มี.ค. 2561)

ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน... (26 มี.ค. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อ... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อ... (23 มี.ค. 2561)

ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ... (21 มี.ค. 2561)

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแ... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล... (24 พ.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต และโครงการ... (23 พ.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก อ.ท่าปลา ทต... (23 พ.ค. 2561)  
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.79-00... (22 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. รว... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบร... (16 พ.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส. อบต.ผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (16 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4-1 สายบ้านช... (03 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายแยกสุสานหอย หมู่ที่ ๕ บ้าน... (25 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (อบต.ไร่อ้อย) (24 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด บ้านข่อยส... (05 เม.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายก... (28 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบ... (28 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบ... (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หนอง... (26 มี.ค. 2561)
ส่งประกาศสอบราคา อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ (21 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นางบัวผ... (19 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (14 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image