Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถ.จ. 
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกาครชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้... (23 มี.ค. 2561)  
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (23 มี.ค. 2561)  
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2651 รายการอุด... (23 มี.ค. 2561)  
ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บร... (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในณงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีกา... (21 มี.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจักการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ... (21 มี.ค. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (20 มี.ค. 2561)
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2561)
การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทาง... (19 มี.ค. 2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร... (16 มี.ค. 2561)
การดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงง... (16 มี.ค. 2561)
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 (15 มี.ค. 2561)
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การแก้ไขปัญหา... (14 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (13 มี.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการใ... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท... (12 มี.ค. 2561)
การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที. ช่วงปิดภาคเรียน (09 มี.ค. 2561)
การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบาล ระดับสูง (09 มี.ค. 2561)
แจ้งเตือนและดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ปี 2561... (09 มี.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ... (15 มี.ค. 2561)  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33" (25 ม.ค. 2561)  
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" (25 ม.ค. 2561)  
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงกำหนดตำเเหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำเเหน่งประเภทอ... (05 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู่มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ (05 ม.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์... (05 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (29 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (27 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ธ.ค. 2560)
แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44 แห่ง รายงาน... (26 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการป... (08 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" (04 ธ.ค. 2560)
การขอหนังสือรับรองฯ ควบคุมภายใน (07 พ.ย. 2560)
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ... (03 พ.ย. 2560)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนั... (03 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุ... (03 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับก... (21 มี.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้น... (21 มี.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษ... (19 มี.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครอง... (16 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏ... (16 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ (16 มี.ค. 2561)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (14 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร" (14 มี.ค. 2561)
จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี (13 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (05 มี.ค. 2561)
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 (27 ก.พ. 2561)
อบรมแผนการศึกษา รุ่นที่ 1 อต (07 ก.พ. 2561)
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (ศพด.) (07 ก.พ. 2561)
แผนพัฒนาการศึกษาสีปี (กองการศึกษา) (07 ก.พ. 2561)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (ศพด.)ปรับปรุงล่าสุด (07 ก.พ. 2561)
อบรมแผนการศึกษา รุ่นที่ 1 อต (07 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2561 สถจ.อุตรดิตถ์ (05 ก.พ. 2561)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น... (16 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ของสถจ.อุตรดิตถ์ (08 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้อง... (08 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อ... (23 มี.ค. 2561)  

ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ... (21 มี.ค. 2561)  

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแ... (21 มี.ค. 2561)  

ท้องถิ่นสัญจร (อบต.นาขุม)... (20 มี.ค. 2561)

"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2... (19 มี.ค. 2561)

โครงการตรวจนิเทสท้องถิ่นส... (14 มี.ค. 2561)

โครงการตรวจนิเทสท้องถิ่นส... (14 มี.ค. 2561)

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่... (06 มี.ค. 2561)

ประชุมโครงการพัฒนาประเทศต... (20 ก.พ. 2561)

โครงการท้องถิ่นสัญจร (ทต.... (15 ก.พ. 2561)

โครงการท้องถิ่นสัญจร (อบต... (15 ก.พ. 2561)

โครงการท้องถิ่นสัญจร (อบต... (15 ก.พ. 2561)

วันท้องถิ่นไทย ปี2560 (18 มี.ค. 2560)

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเ... (15 ส.ค. 2559)

สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตั... (15 ส.ค. 2559)

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รั... (09 มิ.ย. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี... (18 มี.ค. 2559)

(08 ธ.ค. 2558)

รับมอบนโยบายจากท่านรองธีร... (01 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศสอบราคา อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ (21 มี.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นางบัวผ... (19 มี.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (14 มี.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่ (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร... (26 ก.พ. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลแบบพื้นยางสังเคราะห์พร้อมรั้วตาข่ายเห... (20 ก.พ. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลด์ - คอนกีตที่มียางพาราเป็นส่วนผสมสายนอกด่าน-... (20 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดเครนกระเช้า) อ... (19 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นา... (15 ก.พ. 2561)
การจำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลฟากท่า (14 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อ... (07 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลบ้านหม้อ จำนวน 10 สายทาง อบต.บ้านหม้... (02 ก.พ. 2561)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซอมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก เทศบาลพระเ... (30 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด,วางท่อระบายน้ำ และก่อ... (30 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างและราคากลางการก่อสร้าง อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน... (30 ม.ค. 2561)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา... (30 ม.ค. 2561)
ราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (16 ม.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image